Privacy policy

§ 1
Słowniczek

    1. Administrator Danych Osobowych – CENTRUM KONCERTOWE A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. GÓRALSKA, nr 5, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 53-610, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665975, posiadającą numer NIP 8971833907, REGON: 366366950, o kapitale zakładowym 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
    2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba zatrudniona lub współpracująca z Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialna za monitorowanie i nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO.
    3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób korzystających z funkcjonalności Strony WWW prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
    4. Polityka – niniejsza Polityka ochrony informacji.
    5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    6. Strona WWW – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem www.cka2.pl, w ramach którego Klienci mogą zapoznać się z oferowanymi usługami, a także nawiązać kontakt przy pomocy formularza on-line.
    7. Klient – każda osoba fizyczna kontaktująca się z Administratorem danych osobowych, której dane osobowe są przetwarzane.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów celem zapewnienia prawidłowego świadczenia oferowanych przez siebie usługi i produktów. Pozyskiwanie danych osobowych klientów może nastąpić przez stronę WWW, wiadomości e-mail lub w ramach bezpośredniego kontaktu z pracownikami Administratora Danych osobowych lub podmiotami z nim współpracującymi.

§ 3
Zasady przetwarzania danych osobowych

    1. Filarami ochrony danych osobowych u Administratora Danych osobowych są:

        a) Legalność – Administrator Danych dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
        b) Bezpieczeństwo – Administrator Danych zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych adekwatny do rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, jednocześnie podejmując stale działania w tym zakresie.
        c) Prawa jednostki – Administrator Danych umożliwia osobom, których dane osobowe przetwarza, wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.
        d) Rozliczalność – Administrator Danych dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki wynikające z funkcji Administratora Danych Osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność podejmowanych czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

    2. Administrator Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawniony jest do gromadzenia następujących kategorie danych osobowych Klientów:

        a) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w związku z prowadzoną Stroną WWW;
        b) imię i nazwisko;
        c) adres e-mail;
        d) adres zamieszkania lub do doręczeń;
        e) numer telefonu.

    3. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niże te określone w ust. 2 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Takie dane można
 w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
    4. Administrator Danych osobowych przetwarzać będzie dane osobowe Klientów w celu:

        a) Prowadzenie działań marketingowych - umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub f RODO);
        b) Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, który zakupił lokal – ocena satysfakcji klienta w zakresie obsługi oraz jakości usług i produktów oferowanych przez Administratora Danych osobowych, działania marketingowe, obsługa posprzedażowa nabytego lokalu (art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO);
        c) Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem – ocena jakości wzajemnie oferowanych usług i produktów, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami ((art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO);
        d) Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami - dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f RODO);
        e) Archiwizowanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO);
        f) Sporządzanie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
        g) Prowadzenie rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO);
        h) Komunikacja z pełnomocnikami - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
        i) Realizacja przychodzących zgłoszeń - realizacja zgłoszenia od klientów, kontrahentów bądź osób trzecich, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
        j) Prowadzenie fanpage’a w mediach społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez Klienta jako użytkownika portalu w ramach tego portalu w następstwie jego aktywności i obserwowania profilu Administratora Danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
        k) Dostarczanie newslettera – prowadzenia działań marketingowych, prowadzenie akcji informacyjnych lub promocyjnych, budowanie marki, prowadzenie statystyk i analiz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
        l) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych na Stronie WWW, udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);

    5. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies, Google Analitics oraz innych podobnych technologii, dla celów statystycznych. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach statystycznych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Usługa Google Analitics jest dostarczana przez Google Inc., które uprawnione jest korzystać
z tych informacji celem prowadzenia analizy użytkowania Strony WWW i przygotowywać raporty o jej aktywności. Informacje generowane przez pliki cookies o użytkowaniu tej strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Adres IP Klienta automatycznie ulega skróceniu oraz jest anonimizowany w ramach państw wchodzących w skład Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Ekonomicznej, a także nie jest dodawany do innych danych Google.

Administrator Danych osobowych w ramach Strony WWW korzysta z usług Google Maps, której operatorem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z usługi Google Maps oraz w celu przesłania treści wymaga adresu IP Klientów. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy

    6. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes.

§ 4
Okres Przetwarzania Danych Osobowych>

    1. Okres przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
    2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
    3. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub animizowane.

§ 5
Uprawnienia Klienta

    1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
    3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.
    4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 6
Odbiorcy Danych

    1. W związku z realizacją usług przy wykorzystaniu Strony WWW, a także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administrator Danych osobowych uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
        a. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
        b. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności,
        c. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
        d. kurierzy (w związku z realizacją usługi),
        e. oraz podmiotom powiązanym z Administratorem;
    2. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
    3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7
Postanowienia końcowe

    1. Administrator Danych Osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje starania aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników i współpracowników.
    2. Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych.
    3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka Administrator podejmuje starania aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets