Regulations

Regulamin sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia - prowadzonej przez Centrum Koncertowe A2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego system Przelewy24

 

 

§1.

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady sprzedaży Biletów (zdefiniowanych w §2 Regulaminu) za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl, przez Centrum Koncertowe A2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Góralskiej 5 (53 – 610 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000665975 (dalej zwaną „Organizatorem”).
 2. Regulamin określa warunki zawarcia na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl, Umowy sprzedaży Biletów (zdefiniowanych w §2 Regulaminu) uprawniających do wstępu na wybrane wydarzenia, w tym imprezy masowe w rozumieniu postanowień przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2023.616 t.j. z dnia 2023.03.31), organizowane przez Organizatora, oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Jednym z warunków zakupu Biletu (zdefiniowanego w §2 Regulaminu) za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl jest zapoznanie się oraz akceptacja (za pomocą zaznaczenia pola typu „checkbox” - ) treści postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika (zdefiniowanego w §2 Regulaminu).
 4. Sprzedawcą oraz wystawcą Biletów (zdefiniowanych w §2 Regulaminu) jest Organizator.
 5. Sprzedaż Biletów (zdefiniowanych w §2 Regulaminu) dokonywana jest za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl z wykorzystaniem systemu zamawiania biletów na wydarzenia kulturalne/rozrywkowe.

 

§2. 

Definicje

 

 1. Używane w treści niniejszego regulaminu pojęcia, a ujęte treścią niniejszego paragrafu 2 zatytułowanego „Definicje”, mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że treść Regulaminu wskazuje wprost na odmienne ich znaczenie, od znaczenia nadanego im poniżej: 

 

 1. Bilet (bilet wstępu) – oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży (dalej zdefiniowanej) przez Użytkownika (poniżej zdefiniowanego w niniejszym §2) z Organizatorem, uprawniające Użytkownika (z zastrzeżeniem zdania czwartego niniejszego punktu „a”) do udziału w konkretnej Imprezie (dalej zdefiniowanej w niniejszym §2), organizowanej przez Organizatora. Bilet możliwy jest do nabycia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://tickets.cka2.pl. Bilet zakupiony poprzez serwis sprzedażowy, dostępny na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl ma formę Biletu z Fotokodem, natomiast posiadacze urządzeń mobilnych, o których mowa w definicji „Biletu Mobilnego” w punkcie „b” poniżej w niniejszym paragrafie, mogą dodatkowo posłużyć się Biletem Mobilnym. W zależności od Imprezy, Bilet może stanowić bilet wstępu na Imprezę o charakterze imiennym, tj. dedykowany konkretnemu Użytkownikowi/osobie przez Użytkownika wskazanej w trakcie procesu zamawiania (bilet prezent), albo bilet wstępu dla okaziciela. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to pojęcie odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. 
 2. Bilet Mobilny – oznacza Bilet generowany w formie elektronicznej, umożliwiający jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, tablety). Bilet Mobilny wyposażony jest w indywidualny kod typu QR, umożliwiający jego odczytanie przy użyciu urządzeń skanujących. 
 3. Bilet z Fotokodem – oznacza bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku – ujęty w treści elektronicznie generowanego potwierdzenia (drogą mailową na adres podany przez Użytkownika (dalej zdefiniowanego w niniejszym §2) w procesie zamawiania Biletu) dokonania uiszczenia Kwoty należności (dalej zdefiniowanej w niniejszym §2) z tytułu Umowy sprzedaży (dalej zdefiniowanej) zawartej przez Użytkownika z Organizatorem - zapewniający mu (z zastrzeżeniem punktu „a” niniejszego paragrafu), po wydrukowaniu zgodnie z treścią Regulaminu, prawo do udziału w konkretnej Imprezie (dalej zdefiniowanej w niniejszym §2), realizowanej przez Organizatora; wydrukowany zgodnie z treścią Regulaminu Bilet z Fotokodem, stanowi Bilet. Użytkownik, po dokonaniu uiszczenia Kwoty należności z tytułu Umowy sprzedaży, otrzymuje drogą mailową Bilet z Fotokodem w formie pliku PDF, gotowy do wydrukowania. Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentu w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego oprogramowania, wskazanego w Regulaminie). Bilet z Fotokodem musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości i w sposób czytelny.
 4. Biuro Obsługi Klienta – oznacza jednostkę Organizatora, udzielającą informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00, pod adresem email: tickets@cka2.pl. Opłata za kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (mailowej) jest zgodna z wybraną przez Użytkownika (dalej zdefiniowanego w niniejszym §2) taryfą dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Dowód Zakupu – oznacza Bilet, potwierdzenie mailowe uiszczenia Kwoty należności (dalej zdefiniowanej w niniejszym §2) z tytułu sprzedaży Biletu.
 6. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień kalendarzowy, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Faktura – oznacza fakturę w formie elektronicznej, wystawianą i przesyłaną na życzenie Użytkownika (dalej zdefiniowanego w niniejszym §2) - złożone podczas procesu zamawiania Biletu - w formacie pliku PDF na adres Użytkownika (dalej zdefiniowanego w niniejszym §2) wskazany w ramach procesu zakupu Biletu.
 8. Fotokod – oznacza indywidualny kod typu QR, umożliwiający jego odczytanie przy użyciu urządzeń skanujących. 
 9. Impreza – oznacza wybrane widowisko kulturalne/rozrywkowe, które organizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System (dalej zdefiniowany w niniejszym §2), udostępnionego na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl.
 10. Kwota należności – oznacza kwotę, którą Użytkownik (dalej zdefiniowany w niniejszym §2) powinien ostatecznie zapłacić po zawarciu Umowy sprzedaży (dalej zdefiniowanej) Biletu z Organizatorem, tj. po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”, przy uwzględnieniu kosztu Opłaty serwisowej (dalej zdefiniowanej w niniejszym §2). Na powyższą kwotę składają się więc suma cen wybranych (zakupionych) Biletów, oraz Opłata serwisowa. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży Biletu z Organizatorem, tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. Obiekt – oznacza miejsce, w którym będzie się odbywała konkretna Impreza. 
 12. Opłata serwisowa – oznacza opłatę w wysokości 7% (słownie: siedem procent) sumy cen zamówionych Biletów za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System (dalej zdefiniowany w niniejszym §2), należną z tytułu wystawienia Użytkownikowi (dalej zdefiniowanemu w niniejszym §2) Biletu. 
 13. Organizator – oznacza spółkę Centrum Koncertowe A2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Góralskiej 5 (53 – 610 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000665975, prowadzącą proces sprzedaży biletów wstępu na wybrane, organizowane przez siebie Imprezy, za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System (dalej zdefiniowany w niniejszym §2), udostępnionego na stronie internetowej https://tickets.cka2.pl.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów przez Organizatora. 
 15. Regulamin Imprezy – oznacza regulamin dedykowany konkretnej Imprezie, ustanawiany każdorazowo przez Organizatora. 
 16. Serwis Płatniczy – oznacza serwis płatniczy, zapewniony i obsługiwany przez spółkę pod firmą PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul Pastelowa 8, 60-198, Poznań, NIP: 779-263-98-87, REGON: 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Widla, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 17. Strona Internetowa Organizatora – oznacza stronę internetową https://tickets.cka2.pl, do której uprawnionym i której operatorem jest Organizator i w ramach której jest udostępniony serwis sprzedażowy, za pośrednictwem którego jest prowadzona sprzedaż Biletów przy wykorzystaniu Systemu (dalej zdefiniowanego w niniejszym §2).
 18. System – oznacza komputerowy system sprzedaży Biletów, przeznaczony do obsługi serwisu sprzedażowego, udostępniony przez spółkę Evostudio sp. z o.o., a którym dysponuje Organizator na potrzeby prowadzenia procesu sprzedaży Biletów przy wykorzystaniu serwisu sprzedażowego. System umożliwia obsługę procesu sprzedaży Biletów, a także umożliwia proces ewentualnych zwrotów Biletów. Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Systemu (w ramach serwisu sprzedażowego) są następujące: dostęp do sieci Internet o minimalnej prędkości przesyłu 1Mbit/s, przeglądarka stron internetowych (zalecane: Google Chrome,), aplikacja do obsługi Javascript oraz plików Cookies, program do obsługi plików typu PDF.
 19. Użytkownik – oznacza każdą osobę inicjującą proces zakupu Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora. 
 20. Zasady korzystania z Obiektu – oznacza dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu, określający zasady obowiązujące osoby uczestniczące w Imprezie, organizowanej na terenie konkretnego Obiektu, dostępny na Stronie Internetowej Organizatora (aktywny link do strony internetowej Obiektu) albo Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Obiektu. (o ile zasady obowiązują)

 

§3. 

Zasady Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów z wykorzystaniem Systemu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, dostępnego na Stronie Internetowej Organizatora. Zakup Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora wymaga przede wszystkim uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, poprzedzonej zapoznaniem się z jego treścią, a wyrażanej i potwierdzonej poprzez zaznaczenie pola typu checkbox () przy komunikacie „Przeczytałem/łam i akceptuję Regulamin sprzedaży Biletów przez Organizatora”, oraz podania prawdziwych danych, niezbędnych do procedowania transakcji, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie sprzedażowym udostępnionym na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Każdy Użytkownik, inicjując proces składania zamówienia w serwisie sprzedażowym udostępnianym na Stronie Internetowej Organizatora, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonaniem zakupu (zawarciem Umowy sprzedaży (dalej zdefiniowanej)) Biletu za pośrednictwem tegoż serwisu sprzedażowego. 
 3. Każdej Imprezie dedykowany jest Regulamin Imprezy, którego postanowienia także obowiązują Użytkowników/posiadaczy Biletów (okazicieli), uczestniczących w Imprezie. W przypadku, jeżeli Użytkownik nabył Bilety także dla innych osób, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązującym ww. regulaminie, konieczności zapoznania się z nim i jego przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane na Stronie Internetowej Organizatora. Organizator udostępni Użytkownikowi Regulamin Imprezy poprzez umieszczenie odsyłacza (aktywny link) do jego treści w serwisie sprzedażowym, udostępnionym na Stronie Internetowej Organizatora. Użytkownik akceptuje Regulamin Imprezy w trakcie procesu zamawiania Biletu poprzez zaznaczenie pola typu checkbox (), tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Organizator udostępni Użytkownikowi Regulamin Serwisu Płatniczego poprzez umieszczenie odsyłacza (aktywny link) do jego treści w serwisie sprzedażowym, udostępnionym na Stronie Internetowej Organizatora. Użytkownik akceptuje Regulamin Serwisu Płatniczego w trakcie procesu zamawiania Biletu poprzez zaznaczenie pola typu checkbox (), tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Użytkowników/posiadaczy Biletów (okazicieli), przebywających na terenie Obiektu (tj. uczestników Imprezy). W przypadku, jeżeli Użytkownik nabył Bilety także dla innych osób, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązujących ww. zasadach, konieczności zapoznania się z nimi i ich przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane na Stronie Internetowej Organizatora. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane w serwisie sprzedażowym, udostępnionym na Stronie Internetowej Organizatora (aktywny link do strony internetowej Obiektu). Użytkownik akceptuje Zasady korzystania z Obiektu w trakcie procesu zamawiania Biletu poprzez zaznaczenie pola typu checkbox (), tj. przed naciśnięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Użytkownik nie ma prawa m.in. do zamieszczania w serwisie sprzedażowym oraz Systemie treści o charakterze bezprawnym, w tym mogących naruszać normy moralne, obyczajowe czy dobra osobiste innych osób/podmiotów, a także podejmowania działań modyfikujących funkcjonowanie serwisu sprzedażowego, Systemu, Strony Internetowej Organizatora, powiązanych z nimi urządzeń czy oprogramowań, a w tym w szczególności mogących wywołać zakłócenia funkcjonowania lub uszkodzenia w serwisie sprzedażowym, Systemie, Stronie Internetowej Organizatora, lub w powiązanych z nimi urządzeniach czy oprogramowaniach. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora, dedykowanego sprzedaży Biletów, w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. W przypadku dokonania któregoś z powyższych naruszeń, Organizator ma prawo do wstrzymania dostępu do serwisu sprzedażowego wykorzystującego System dla Użytkownika, dopuszczającego się tegoż naruszenia.
 7. Organizator sprzedaje Bilety na Imprezy wybrane i organizowane przez siebie. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora, znajdują się na Stronie Internetowej Organizatora. 
 8. Organizator może udostępnić mapę Obiektu, w celu ułatwienia Użytkownikowi wyboru rodzaju (kategorii, jeżeli jest przewidziany podział) Biletu. Organizator zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie konstrukcji/planu Obiektu za pomocą udostępnianej w serwisie sprzedażowym grafiki, dlatego też prezentowane mapy Obiektów należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, uproszczony i poglądowy plan. W przypadku wprowadzenia - w trakcie trwania sprzedaży Biletów - zmian w mapie Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, Organizator będzie niezwłocznie informował Użytkowników, których dotyczą zmiany. 
 9. Zakazane jest w szczególności dokonywanie przez Użytkownika zakupu Biletu z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety fałszywą bądź cudzą kartą kredytową/płatniczą, bez zgody właściciela karty kredytowej/płatniczej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem. Niezależnie od powyższego Użytkownik będzie mógł dokonać – jeżeli Organizator przewidzi odnośnie konkretnej Imprezy Bilety imienne - we własnym imieniu zakupu Biletu imiennego na rzecz osoby trzeciej, tj. Biletu imiennego, uprawniającego do udziału w Imprezie osobę trzecią w stosunku do Użytkownika (bilet prezent).
 10. W przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, zakupu Biletu może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Wszelkie informacje, dane i materiały itp., udostępniane na Stronie Internetowej Organizatora (w tym m.in. nazwy, logotypy, terminarze Imprez, oraz cenniki, a także kolorystyka i układ strony internetowej) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Organizatora lub partnerów Organizatora, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy.
 12. Z informacji i materiałów, o których mowa w ust. 11 powyżej Użytkownik może korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
 13. Bilet umożliwia wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) albo osobom imiennie wskazanym na Bilecie (w przypadku Biletu imiennego). W przypadku braku informacji na Bilecie na okaziciela dotyczącej liczby osób, które mogą wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę tylko jedną osobę. Bilet każdorazowo określa dni uczestnictwa w Imprezie.
 14. Bilet uprawnia Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. Przez wskazanie miejsca, należy również rozumieć sektor. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed jak i w trakcie trwania Imprezy, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których Użytkownik powinien zostać poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.
 15. Przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora są Bilety wstępu na wybrane i organizowane przez Organizatora Imprezy – sprofilowane konkretnym gatunkiem muzyki (cecha główna/wyróżniająca usługę przeznaczenia Biletu Dobór artystów zaangażowanych do występów scenicznych w ramach każdej z Imprez jest podporządkowany każdorazowo gatunkowi muzyki, według którego sprofilowana jest każdorazowa Impreza i dobór ten ma charakter wtórny.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji składu artystów zaangażowanych do udziału w Imprezie („line up” artystów), na którą Bilety zostały sprzedane za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego przez Organizatora na Stronie Internetowej Organizatora. Modyfikacji Organizator może dokonać zarówno przed jak i w trakcie trwania Imprezy, bez podawania przyczyny, pod warunkiem jednoczesnego zapewnienia przy każdorazowo-dokonywanej modyfikacji, artysty zamiennego tej samej kategorii/klasy artystycznej lub wyższej, którego repertuar prezentowany na Imprezie będzie należał do gatunku muzycznego tożsamego z tym, który miał zaprezentować artysta zastępowany (powyższe nie dotyczy artysty wiodącego (headliner’a)).

 

§4. 

Rezerwacja i Zakup Biletu

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży (dalej zdefiniowanej) Biletu jest poprzedzone prawidłowym przebiegiem procesu zamówienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie sprzedażowym, udostępnionym na Stronie Internetowej Organizatora, na który to proces składają się etapy wskazane w punkcie 2 niniejszego paragrafu, od lit. „a” do „i” włącznie. Użytkownik przystępuje (zawiera) do Umowy sprzedaży Biletu po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”, co łączy się z obowiązkiem uiszczenia płatności ceny za zamówiony Bilet przy pomocy jednej z form płatności wskazanych w serwisie sprzedażowym, udostępnionym na Stronie Internetowej Organizatora, po zainicjowaniu przez Użytkownika procesu zamówienia Biletu, oraz Opłaty serwisowej, której wysokość każdorazowo wskazana jest podczas procesu zamawiania Biletu (Umowa sprzedaży).
 2. Proces zakupu Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, składa się z następujących etapów:
 1. wybór Imprezy;
 2. wybór rodzaju Biletu oraz ewentualnie kategorii Biletu, jeżeli Organizator przewiduje takie dodatkowe rozróżnienie, oraz ilości tychże Biletów;
 3. uzupełnienie pól dedykowanych danym, niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności danych niezbędnych do dostarczenia Biletu drogą elektroniczną;
 4. zaakceptowanie warunków Regulaminu, Regulaminu Imprezy, Zasad korzystania z Obiektu (o ile obowiązują);
 5. wybór sposobu płatności za Bilet oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu Serwisu Płatności;
 6. potwierdzenie chęci realizacji zamówienia (tj. zawarcia Umowy sprzedaży) poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”;  
 7. potwierdzenie warunków oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu przez Organizatora poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail przez Użytkownika w procesie zamawiania;
 8. przekierowanie automatyczne do Serwisu Płatniczego w celu dokonania na rzecz Organizatora płatności Kwoty należności na warunkach wskazanych w Regulaminie Serwisu Płatności;
 9. potwierdzenie uiszczenia Kwoty należności zostanie wysłane - wraz z Biletem - za pośrednictwem Systemu niezwłocznie, po otrzymaniu przez Organizatora informacji o zaksięgowaniu środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora w Serwisie Płatności, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia.
 1. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując zamówienia Biletu wybiera również kategorię Biletu. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora, Użytkownik może dokonać zakupu maksymalnej ilości Biletów. W ramach danej Imprezy Organizator bowiem może wprowadzić ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości nabywanych Biletów podczas jednej transakcji (zamówienia), zawieranej za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora.
 2. Zakup Biletu w wyniku wciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Organizatora ceny za każdy sprzedawany Użytkownikowi Bilet, oraz Opłaty serwisowej (Kwoty należności).
 3. Od momentu potwierdzenia przez Użytkownika chęci realizacji zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, rozpoczyna się w Serwisie Płatności trwająca 30 (trzydzieści) minut sesja dedykowana procesowi płatności Kwoty należności, podczas której powinno – celem pomyślnego zakończenia tejże procedury płatności - nastąpić uiszczenie zapłaty Kwoty należności przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Płatności, oraz zaksięgowanie środków z tytułu tejże uiszczanej przez Użytkownika Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w tymże Serwisie Płatności. Czas ten zostanie każdorazowo wskazany Użytkownikowi w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w punkcie 6 poniżej. Po upływie tego czasu, sesja w Serwisie Płatności wygaśnie. Skutki wygaśnięcia sesji w Serwisie Płatności określa punkt 7 poniżej.
 4. Potwierdzenie przystąpienia przez Użytkownika (zawarcia) do Umowy sprzedaży zamówionego uprzednio Biletu za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, zostanie wysłane niezwłocznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia.
 5. Potwierdzenie uiszczenia Kwoty należności zostanie wysłane za pośrednictwem Systemu niezwłocznie - po otrzymaniu przez Organizatora informacji o zaksięgowaniu środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności - na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia, wraz z Biletem. Informacja o nieuiszczeniu Kwoty należności zostanie wysłana za pośrednictwem Systemu:
 1. w przypadku niezaksięgowania w terminie ustalonym w punkcie 5 powyżej środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności.

W przypadku niezaksięgowania środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności w następstwie przypadku opisanego w lit. „a” powyżej w niniejszym punkcie, zostanie to uznane za odstąpienie przez Użytkownika od Umowy sprzedaży Biletu i zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w treści wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia, a w której Użytkownik zostanie poinformowany jednocześnie o niezaksięgowania środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności. Powyższe odstąpienie oraz anulacja zamówienia nie wiążą się z obowiązkiem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 poniżej. Momentem decydującym o uiszczeniu płatności jest data otrzymania przez Organizatora informacji o dokonaniu płatności – zaksięgowaniu środków z tytułu kwoty należności na koncie Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z niniejszym punktem, nie ma możliwości przywrócenia tejże rezerwacji, na którą opiewało anulowane zamówienie, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia (nowej rezerwacji). W takim przypadku Organizator nie gwarantuje, że zarezerwowane uprzednio Bilety będą wciąż dostępne. Powyższe odstąpienie od Umowy sprzedaży Biletu odnosi się do świadczenia Organizatora, z tytułu którego jest naliczana Opłata serwisowa.

 1. Płatność zaksięgowana po upływie terminu wskazanego w punkcie 5 powyżej, zostanie zwrócona na konto Użytkownika, z którego została dokonana, na koszt Użytkownika, wskazany w regulaminie Serwisu Płatności.
 2. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora, możliwa będzie tylko i wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych każdorazowo w Serwisie Płatności, do którego Użytkownik zostanie przekierowany każdorazowo przez System bezpośrednio po potwierdzeniu przez Użytkownika chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Organizator przewiduje wyłącznie następującą formę płatności Kwoty należności, oferowaną za pośrednictwem Serwisu Płatności (zgodnie z regulaminem korzystania z Serwisu Płatności, dostępnym na stronie: www.przelewy24.pl), tj. w formie:
 1. Szybkich przelewów.

Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności z tytułu zakupu Biletu, w trybie przewidzianym w niniejszym punkcie Regulaminu, ponosi Użytkownik.

 1. Płatność wynikająca z jednej Umowy sprzedaży powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych uprzednio Biletów, wraz z Opłatą serwisową. Kwota należności wynikająca z zamówienia powinna zostać uiszczona w całości i zaksięgowana na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności, w granicach podanego każdorazowo Użytkownikowi przez Organizatora czasu w potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w punkcie 6 powyżej. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu (zaksięgowanie) środków pieniężnych z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności.
 2. Podanie błędnych danych karty kredytowej/płatniczej i zaakceptowanie/potwierdzenie woli realizacji płatności spowoduje odmowę wykonania transakcji (zapłaty Kwoty należności) w Serwisie Płatniczym.
 3. Odmowa wykonania transakcji (zapłaty Kwoty należności) w Serwisie Płatniczym jest równoznaczna z odstąpieniem przez Użytkownika od Umowy sprzedaży Biletu (anulacja zamówienia) i skutkuje ponownym rozpoczęciem procedury zamówienia Biletu. Powyższe odstąpienie od Umowy sprzedaży Biletu odnosi się do świadczenia Organizatora, z tytułu którego jest naliczana Opłata serwisowa. Powyższe odstąpienie oraz anulacja zamówienia nie wiążą się z obowiązkiem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Organizatora.
 4. Umowa sprzedaży Biletu zostaje zawarta z chwilą wciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” na Stronie Internetowej Organizatora, udostępnionej Użytkownikowi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie/potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, z danymi wprowadzonymi/wybranymi podczas procesu zamawiania oraz zweryfikowanymi bezpośrednio przed przystąpieniem do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu. 
 6. Możliwość zakupu Biletu dotyczy Imprez aktywnych w serwisie sprzedażowym, wykorzystującym System.
 7. Ceny wskazane na Stronie Internetowej Organizatora, w Serwisie Płatności, w potwierdzeniu złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, oraz kwoty wskazane na Bilecie), stanowią kwoty brutto, zawierające VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5. 

Dostarczenie zakupionego Biletu

 1. Użytkownik otrzymuje Bilet w formie elektronicznej, zawierającej Fotokod (Bilet z Fotokodem), zapisany w pliku w formacie PDF. Bilet zostanie zamieszczony jako załącznik do treści wiadomości e-mail, która zostanie przesłana do Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora płatności za zakupiony Bilet (zaksięgowanie środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora w Serwisie Płatności). Bilet zostanie przesłany na adres e-mail Użytkownika, podany w procesie składania zamówienia. W przypadku nieotrzymania Biletu przez Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Posiadacze urządzeń mobilnych, o których mowa w definicji „Biletu Mobilnego” w punkcie „b” w §2 Regulaminu, mogą dodatkowo (alternatywnie), posłużyć się Biletem Mobilnym.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wydrukowania Biletu z Fotokodem, wysłanego Użytkownikowi w formie załącznika do wiadomości e-mail, jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem. Bilet musi zostać wydrukowany na białym papierze.
 3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi - wpuszczającemu uczestników Imprezy na teren Obiektu - wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego Fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2 cm x 2 cm, lub telefonu komórkowego (bądź innego przenośnego urządzenia umożliwiającego poprawne wyświetlenie Fotokodu) z wyświetlonym Fotokodem, w przypadku Biletu Mobilnego.
 4. Koszt nawiązania połączenia z siecią Internet w celu pobrania wiadomości e-mail, zawierającej Bilet w formie Fotokodu ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora – dostawcy usługi dostępu do sieci Internet.
 5. Bilet przesłany przez Organizatora Użytkownikowi po otrzymaniu płatności z tytułu Kwoty należności przez Organizatora, upoważnia do uczestnictwa w całej konkretnej Imprezie albo w konkretnym/konkretnych dniu/dniach Imprezy – w zależności od tego czy jest to Bilet upoważniający do uczestnictwa w jednym dniu Imprezy, wybranych dniach Imprezy, albo w całej Imprezie. Bilet nie upoważnia do udziału w innej Imprezie niż ta, której jest on dedykowany, oraz poza terminem Imprezy, wskazanym na Bilecie. Powyższe odnosi się również do zajęcia miejsca we właściwym sektorze Imprezy.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępowych do konta e-mail, na który przesyłany jest Bilet, oraz danych zamówienia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie wiadomości e-mailowej, bądź urządzenia mobilnego, zawierających Bilet (Fotokod) na okaziciela osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się przed wejściem na Imprezę podczas weryfikacji Biletów kilku osób z tym samym Biletem (Fotokodem), upoważnioną do udziału w Imprezie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała (poddała weryfikacji przez biletera) Bilet jako pierwsza.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza Obiekt (Imprezę) w trakcie trwania Imprezy, powinien w chwili powrotu na Imprezę okazać - w sposób wskazany w punkcie 3 niniejszego paragrafu - bileterowi Bilet albo inny wydany przez Organizatora w zamian za pierwotnie okazany Bilet identyfikator, pod rygorem utraty prawa do uczestnictwa w pozostałej części Imprezy.
 8. Biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu sprzedażowego udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora, nie można odebrać w inny sposób niż opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

§6. 

Postanowienia dodatkowe

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik chciałby uzyskać fakturę z tytułu sprzedaży Biletu, powinien podczas procesu zamawiania Biletu zawnioskować o fakturę, zaznaczając opcję „zamawiam fakturę” (pole typu checkbox ()), oraz podać wymagalne dane, wskazane w dedykowanym formularzu, udostępnionym Użytkownikowi po wybraniu powyższej opcji. Faktura zostanie przesłana wraz z Biletem po zaksięgowaniu środków z tytułu Kwoty należności na rachunku Organizatora prowadzonym w Serwisie Płatności.
 2. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
 1. Użytkownik dokonał płatności Kwoty należności przy użyciu kradzionych kart kredytowych/płatniczych, środków dostępu do konta, wbrew woli uprawnionego;
 2. Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży (w granicach/warunkach prawem zabronionych);
 3. Bilet został kupiony za pośrednictwem nieautoryzowanego przez Organizatora kanału sprzedaży;
 4. Kwota należności nie została uiszczona w terminie określonym w §4 pkt 5 Regulaminu / środki z tytułu zapłaty Kwoty należności nie zostały zaksięgowane w powyższym terminie, a mimo to Bilet został wystawiony i wysłany Uczestnikowi;
 5. Bilet został nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 1. We wskazanych w punkcie 2 - podpunktach od „a” do „c” włącznie - przypadkach Organizator jest uprawniony do dokonania zgłoszenia każdorazowego zdarzenia właściwym organom ścigania. 
 2. Zgodnie z art. 38 punktem 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu na warunkach wskazanych treścią rozdziału 4 przywołanej wyżej ustawy. 

§7. 

Odwołanie, zmiana czasu, miejsca Imprezy, kategorii Biletu, zwrot pieniędzy za Bilet

 

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do żądania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności) ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty albo miejsca odbycia Imprezy, lub obniżenia kategorii Biletu. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty albo miejsca odbycia Imprezy, obniżenia kategorii Biletu, Użytkownik będzie miał możliwość żądania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności) zgodnie z postanowieniami w niniejszym §7. Zmiana daty odbycia się Imprezy, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim w niniejszym punkcie, oznacza wyłącznie zmianę powyżej 3 (trzech) godzin w stosunku do pierwotnie ustalonej daty Imprezy. Zmiana miejsca odbycia się Imprezy, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim w niniejszym punkcie, oznacza wyłącznie przeniesienie tego miejsca poza w stosunku do pierwotnie ustalonego powiatu (z wyłączeniem Aglomeracji Śląskiej, w której to sytuacji zmiana obejmuje 25 kilometrów), w którym miała odbyć się Impreza.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, obniżenia kategorii Biletu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników, którzy dokonali zakupu Biletu na daną Imprezę. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdym z powyższych faktów poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Organizatora. Dodatkowo Użytkownicy, których dotyczy każdorazowa zmiana, otrzymają informację o każdym z powyższych faktów na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas procesu składania zamówienia.
 3. W przypadku uzyskania informacji od Organizatora o zaistnieniu którejś z sytuacji, o których mowa w §7 punkcie 1 powyżej, za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 2 powyżej w niniejszym paragrafie, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności), Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail: tickets@cka2.pl, aktualnych danych do przelewu bankowego – jeżeli rachunek z którego została uiszczona Kwota należności został zamknięty, numery transakcji, oraz oryginału Biletu, wraz z uzasadnieniem żądania zwrotu pieniędzy (Kwoty należności). W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Organizatora oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu. Zwrot pieniędzy (Kwoty należności) oznacza anulowanie Biletu, równoznaczne z jego zwrotem przez Użytkownika Organizatorowi.
 4. Zwrot pieniędzy z tytułu Kwoty należności odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową/płatniczą niezwłocznie – za pośrednictwem Serwisu Płatniczego - przy czym nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może w żądaniu zwrotu wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot – jeżeli rachunek z którego została uiszczona Kwota należności został zamknięty.
 5. W przypadku niezasadnego zgłoszenia żądania zwrotu pieniędzy za zwrócony Bilet Użytkownik otrzyma informację od Organizatora o przyczynach nieuwzględnienia żądania zwrotu pieniędzy.

§8. 

Procedura reklamacyjna

 

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Biura Obsługi Klienta listownie na adres: Centrum Koncertowe A2 sp. z o.o. 53-610 Wrocław Góralska 5,  .
 2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko Użytkownika;
 2. adres do korespondencji Użytkownika;
 3. adres poczty elektronicznej Użytkownika;
 4. przedmiot reklamacji;
 5. dokładny opis reklamowanej usługi;
 6. przyczynę reklamacji;
 7. Bilet oraz numer transakcji.
 1. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wskazane w punkcie 3 powyżej w niniejszym paragrafie, a także reklamacje zawierające niecenzuralne / obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w który została zgłoszona reklamacja albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest niezgodny z Umową sprzedaży, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora, w trybie przewidzianym w punkcie 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Organizator będzie się każdorazowo kontaktował z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zakresu niezgodności i ustalenia zasad doręczenia Użytkownikowi nowego, zgodnego z zamówieniem Biletu. Sposób kontaktu jest zależny od czasu, który do rozpoczęcia Imprezy pozostał.

 

§9.

 Odpowiedzialność

 

 1. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowość działania serwisu sprzedażowego oraz wykorzystywanego przez tenże serwis Systemu. Organizator odpowiedzialny jest za sprzedaż Użytkownikowi Biletu zgodnie z warunkami wybranymi przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. Użytkownik powinien zasygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu sprzedażowego oraz wykorzystywanego przez tenże serwis Systemu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, z których korzysta celem identyfikacji Fotokodu umieszczonego na Bilecie Mobilnym, umożliwiającego odczytanie i weryfikację Biletu.
 2. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty albo miejsca przez Organizatora w rozumieniu Regulaminu, obniżenia kategorii Biletu, jest on zobowiązany do zwrotu Kwoty należności za Bilety Użytkownikom, zgodnie z postanowieniami §7 powyżej, na każdorazowe wezwanie do zwrotu, zgłoszone zgodnie z treścią §7 powyżej. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci telefonii komórkowej, za pośrednictwem których Bilety są zamawiane i dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawienia występujących u operatorów sieci telefonii komórkowej, oraz innych dostawców usługi dostępu do sieci Internet.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji/urządzeń pochodnych/peryferyjnych (w tym drukarek), a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców usług dostępu do sieci Internet.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu albo wiadomości z informacjami dotyczącymi procesu sprzedaży Biletu, samej Imprezy, na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z serwisu sprzedażowego udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora oraz wykorzystywanego przez tenże serwis Systemu, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu albo przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami/zaniechaniami.
 7. W przypadku Biletów imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie imiennym, zakupionym za pośrednictwem serwisu sprzedażowego wykorzystującego System, udostępnionego na Stronie Internetowej Organizatora z danymi dysponenta tegoż Biletu, w kontekście zbadania ich zgodności. Organizator zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, iż dane dysponenta Biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez dysponenta Biletu innego dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji niż ten podany pierwotnie do identyfikacji. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę, na którą został zakupiony Bilet – przedstawiony do weryfikacji bileterowi. 

 

 

§10. 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika w procesie dokonywania zamówienia za pośrednictwem serwisu sprzedażowego, w myśl przepisów obowiązującego prawa stanowiącego o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://tickets.cka2.pl/pl/content/2/polityka%20prywatności .
 3. Spółka pod firmą PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowa 8, 60-198, Poznań, NIP: 779-263-98-87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Widla, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jest Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Użytkownika w procesie dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu Płatniczego, w myśl przepisów obowiązującego prawa stanowiącego o ochronie danych osobowych.

 

§11. 

Inne postanowienia

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem, zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu skutecznego złożenia zamówienia.
 5. Możliwe są zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
 1. zmiany w Systemie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
 2. dodanie lub zmiana usług świadczonych przez Organizatora;
 3. chęć poprawy jakości obsługi Użytkowników i ułatwienia im korzystania z Systemu;
 4. bezpieczeństwo Systemu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Biletów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Systemu w sposób naruszający przepisy prawa;
 5. konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
 6. konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
 7. zmiana danych lub innych informacji związanych z Organizatorem.

 

 1. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie https://tickets.cka2.pl, przy czym do złożonych zamówień na Bilety zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia.
 2. Organizator deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. za pośrednictwem platformy UOKIK: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich. Użytkownik jako konsument ma także możliwość korzystania z unijnej platformy: Internetowe rozstrzyganie sporów.
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets
Centrum Koncertowe A2 Tickets